• Macius1
  Macius2
  podstawowka metka.fw
  liceum metka.fw
sfera metka.fw
Logo GrupaBury

Wstępne zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 81 527 23 56. Dziecko można zapisać osobiście w sekretariacie Przedszkola Król Maciuś I lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego najpóźniej do 31 marca, przynosząc wypełniony kwestionariusz kandydata

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy uruchomić trzy klasy zerowe. Przyjęcia do klas pierwszych odbywają się w miarę wolnych miejsc - więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

O przyjęciu dziecka do klasy "0" decydują wyniki badań weryfikacyjnych, które są przeprowadzane w kwietniu. Do zerówki przyjmowane są dzieci, które uzyskały najwyższe wyniki punktowe w tych badaniach. Badania obejmują podstawowe sfery aktywności dziecka niezbędne w procesie edukacyjnym. 

Rodzaje badanych aktywności dziecka

 • poziom sprawności fizycznej;
 • umiejętność zabawy w grupie;
 • ilustrację na podany temat;
 • wypowiedź ustną na podstawie historyjki obrazkowej;
 • analizę i syntezę wyrazów;
 • zdolność zapamiętywania i spostrzegania;
 • odtwarzanie podanego rytmu;
 • zamalowywanie określonej przestrzeni;
 • podstawowe umiejętności matematyczne;
 • stopień samodzielności oraz wytrwałości w wykonywaniu pracy.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów pierwszeństwo kwalifikacji zapewnia się dzieciom, które już uczęszczają do naszego Przedszkola, a następnie dzieciom mającym rodzeństwo w którejkolwiek z naszych placówek edukacyjnych (Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego, Gimnazjum lub Liceum im. Jana III Sobieskiego).

Do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci, które ukończyły klasę zerową prowadzoną przy Przedszkolu Król Maciuś I, w naszym kompleksie edukacyjnym. O ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami, do klas I-VIII przyjmowani są uczniowie na podstawie dokumentu potwierdzającego status ucznia oraz pozytywnej oceny przeprowadzonego sprawdzianu.